خط مشی ایمنی مواد غذایی

بیانیه خط مشی ایمنی شرکت سپیده زریبار مریوان با توجه به ماهیت فعالیت‌ها و نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی توسط مدیریت ارشد، با لحاظ نمودن دیدگاه مدیریت ارشد و ذی‌نفعان سازمان مدون گردیده و مبنای تعیین، تدوین، و پایش بیانیه اهداف سازمان در نظر گرفته می‌شود.

بیانیه خط مشی ایمنی مذکور به تصویب مدیریت ارشد رسیده و کلیه مدیران و کارکنان واحدها خود را موظف به تسری و درک نمودن این بیانیه می‌دانند.

این بیانیه در سطح سازمان و در محل‌های مناسب نصب گردیده و به صورت سالیانه در قالب جلسات بازنگری مدیریت، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گردد.